Xiong_Jie.pdf (586.69 kB)
Download file

Gene Network Landscape of the Ciliate Tetrahymena thermophila

Download (586.69 kB)
journal contribution
posted on 21.05.2021, 15:26 authored by Jie Xiong, Dongxia Yuan, Jeffrey S Fillingham, Jyoti Garg, Xingyi Lu, Yue Chang, Yifan Liu, Chengjie Fu, Ronald E Pealman, Wei Miao
Gene Network Landscape of the Ciliate Tetrahymena thermophila

History

Language

eng