Niu_Jingping.pdf (1.92 MB)
Download file

The Role of Metal Components in the Cardiovascular Effects of PM2.5

Download (1.92 MB)
journal contribution
posted on 21.05.2021, 15:50 authored by Jingping Niu, Eric N. Liberda, Song Qu, Xinbiao Guo, Xiaomei Li, Jingjing Zhang, Junliang Meng, Bing Yan, Nairong Li, Mianhua Zhong, Kazuhiko Ito, Rachel Wildman, Hong Liu, Lung Chi Chen, Qingshan Qu
The Role of Metal Components in the Cardiovascular Effects of PM2.5

History

Language

eng